Mesafeli Satış Sözleşmesi

Güncelleme Tarihi:20.03.2024
SİTEMİZDE İŞLEM YAPARAK ALICI SÖZLEŞMESİNİ OKUDUĞUNUZU, İÇERİĞİNİ ANLADIĞINIZI VE HÜKÜMLERİNİ KABUL ETTİĞİNİZİ, ONAYLADIĞINIZI KABUL VE BEYAN ETMİŞ OLUYORSUNUZ.

1. Taraflar

İşbu era.web.tr Alıcı Sözleşmesi, Erdal Atabalkan Eraweb (Satıcı) ile era.web.tr (Site) sitesinden kredi kartı bilgisini vermek, bankadan Satıcı'nın hesabına havale yapmak veya promosyonel alışveriş yapmak suretiyle 'Site' hizmetlerinden faydalanan müşteri (Alıcı) arasında 'Alıcı' nın era.web.tr sitesinde işlem yapması anında veya işlem yapmak için 'Satıcı' ya ödeme yapması anında karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.

'Alıcı', era.web.tr sitesinde işlem yaptığında, işbu sözleşmenin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini kabul ettiğini ve onayladığını kabul ve beyan eder.

2. Tanımlar

Alıcı: era.web.tr adresinde 'Satıcı' tarafından satışa arz edilen mal ve/veya hizmetleri işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde kredi kartı bilgisini vererek, havale yaparak veya promosyon ile satın alan 'müşteri'.

Satıcı: era.web.tr adresinde 'Alıcı'lara yönelik olarak hukuken mülkiyetine haiz bulunduğu ve mülkiyeti üzerinde tasarrufta bulunabilme hak ve yetkisine sahip olduğu mal ve/veya hizmetleri satışa arz eden 'kuruluş'.

Site: Erdal Atabalkan Eraweb sahipliğindeki elektronik ticaretin yapıldığı ve mal ve/veya hizmetlerin alınıp, satıldığı ve raporlandığı era.web.tr isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi.

SiteHizmetleri (Kısaca 'Hizmet'): 'Site' içerisinde 'Satıcı' tarafından kullanıma sunulan ve 'Alıcı' tarafından satın alınan değerlerdir. 'Satıcı', 'Site' içerisinde ortaya konulan 'hizmet'lerinde dilediği zaman değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. 'Satıcı' tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili 'Alıcı'ların uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar 'Satıcı' tarafından 'Site'nin yardım sayfasından 'Alıcı'lara duyurulur.

Alıcı Paneli (Kısaca 'Panel'):'Alıcı'ların hesapları oluşturulduktan sonra kendilerine ait e-mail ve kullanıcı şifresi kombinasyonu ile ulaştıkları ve 'Hizmet' satın aldıkları 'Site' arayüzü.

Kredi:'Satıcı' tarafından 'Site' üzerinden sunulan mal ve/veya hizmetlerden 'Alıcı'nın faydalanabilmesi için 'Alıcı'dan tahsil edilen peşin para.

3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

İşbu sözleşmenin konusu, 'Site'de sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu sözleşmenin kapsamı 'Alıcı' ve 'Satıcı' arasındaki site üzerinden yapılan alışveriş işlemidir. 'Alıcı', işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, 'Site' içinde yer alan kullanıma ve hizmetlere ilişkin 'Satıcı' tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. 'Alıcı' bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. 'Hizmet' Kullanımı Şartları

'Alıcı'lar için sitede alışveriş yapabilmek için üye olmak gerekmektedir. 'Alıcı'ların 'Site'de alışveriş yapabilmek amacıyla 'Kredi' satın almaları ve mevcut 'Kredi'leri ile 'Site' içerisinde istedikleri mal ve/veya hizmeti talep etmeleri sistem işleyişini oluşturur. 'Alıcı'nın e-mail adresine gönderilen panel şifresi ile üyelik süreci başlamış sayılır.

5. Hak ve Yükümlülükler

5.1. 'Alıcı''nın Hak ve Yükümlülükleri
a) 'Alıcı', 'Site'nin hizmetlerinden faydalanırken ve 'Site'deki hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, 'Site'nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, sitede ve bu sözleşmede belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder.
b) 'Alıcı', 'Satıcı' nın yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içerisinde, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde 'Alıcı''lara ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple 'Satıcı' dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.
c) 'Alıcı'lar 'Site' dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt ederler. 'Satıcı', 'Alıcı'lar tarafından kendisine iletilen veya 'Site' üzerinden kendileri tarafından girilen bilgilerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu bilgilerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.
d) 'Alıcı'lar, 'Satıcı'nın yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.
e) 'Satıcı'nın sunduğu hizmetlerden yararlanan 'Alıcı'lar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla 'Site' üzerinde işlem yapabilirler. 'Alıcı'ların, 'Site' dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her 'Alıcı', 'Satıcı' ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki 'Site' dahilinde bulunan hizmetleri, resimleri, metinleri, dosyaları, veritabanları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, kullanmayacağını gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla 'Satıcı' ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. 'Alıcı'ların işbu sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri 'Site' üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı 'Satıcı' doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
f) 'Alıcı'lar sitede sunulan ürün ve/veya hizmetlerin satın alınması ile ilgili işlemlerde öncelikle 'Kredi' satın almak zorundadırlar. 'Alıcı', 'Kredi' satın alma işlemini güvenli ödeme sayfasını kullanarak kredi kartı ile gerçekleştirebileceği gibi havale yolu ile de gerçekleştirebilir. Havale ile yapılan 'Kredi' alımlarında 'Alıcı' ödeme yaptığını 'Satıcı'ya bildirmekle yükümlü olduğunu kabul ve beyan eder. Alınan krediler iade edilmez.
g) 'Alıcı', 'Site'de 'Satıcı' tarafından satış için sergilenen ürün ve/veya hizmetleri, 'Panel'lerini kullanarak talep ettikten sonra, satın almayı kabul ve taahhüt eder.
h) 'Alıcı', 'Panel'ine giriş için kullandığı e-mail ve şifre kombinasyonunun güvenliğini sağlamakla yükümlü olduğunu kabul ve taahhüt eder.
ı) 'Alıcı', sergilenen herhangi bir ürün ve/veya hizmeti, 'Kredi'sini kullanarak satın aldığında, 'Site'de ürün ve/veya hizmet ile ilgili yapılan açıklamaları okumuş ve kabul etmiş sayılır. 'Alıcı' satın alma işleminden vazgeçemez. 'Satıcı'nın her durumda ve aşamada satışı iptal etme hak ve yetkisi vardır.
j) 'Alıcı' ve 'Satıcı' arasındaki alım-satım işlemi, 'Alıcı'nın satın almak isteğini 'Panel'i aracılığıyla 'Satıcı'ya bildirdiği mal ve/veya hizmetin 'Alıcı'ya sunulması ve hizmetin verildiğinin 'Panel'i aracılığıyla 'Alıcı'ya bildirilmesi veya ürünün 'Satıcı' tarafından 'Alıcı'nın belirttiği adrese fiziki olarak teslimi ile 'Kredi'sinden mal ve/veya hizmet bedelinin kesilmesidir.
k) 'Alıcı', 'Panel' girişinde kullandığı e-mail adresine ve belirttiği GSM numarasına gelen tüm bildirimleri almış ve kabul etmiş sayılacağını kabul ve beyan eder.
l)'Alıcı', 'Satıcı' tarafından kendisine hizmet vermek için görevlendirilmiş personele iş ve işbirliği teklifinde bulunamaz. Benzer durumların tespiti durumunda ortaya çıkan zararın tazmini alt limiti 5000 USD olmak üzere 'Satıcı' tarafından ihtara gerek olmaksızın ödenecektir.

5.2. 'Satıcı'nın Hak ve Yükümlülükleri
a) 'Satıcı', 'Site'de satıma arz edilen mal ve/veya hizmetlerin 'Site'de ve/veya bu sözleşmede ifade edilen koşullara uygun bulunmasını/gerçekleşmesini ayıptan ari olarak sağlayacaktır.
b) 'Satıcı',  'Site' üzerinden  'Satıcı'nın kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere bilgi vermek, tanıtım yapmak amacıyla link verebilir. Bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında 'Satıcı'nın herhangi bir sorumluluğu yoktur.
c) 'Satıcı', 'Site'de yer alan 'Alıcı' bilgilerini , 'Alıcı' güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.
d) 'Alıcı'lar ve 'Satıcı'lar hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur. Bu sözleşmenin onaylanması ve uygulanması sonucunda, ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz
e) 'Satıcı', 'Site'de sunulan mal ve/veya hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. 'Satıcı', bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.


6. Hizmetler

'Satıcı'; 'Site'de 'Alıcı'ların beğenisine sunduğu 'hizmetler'i (özellik ve fiyatlar) 'Site' içeriğinde açıkça belirleyecek ve belirlediği şartlarda ve bu sözleşme çerçevesinde sağlayacaktır.

7. Ücretlendirme

'Site'de aksi belirtilmediği takdirde, 'Site'deki mal ve/veya hizmetler karşılığı alınacak bütün ücretler Türk Lirası (TL) ve KDV dahil olarak hesaplanacak ve tahsil edilecektir. Aksi belirtilmedikçe, aktive edilen paketler için ek bir aktivasyon ücreti alınmaz ve paket aktivasyonu 7 iş günü içinde tamamlanmalıdır. İptal / iade edilen paketler için 800 TL aktivasyon hizmet bedeli yansıtılır. Üç aylık ve üzeri danışmanlık paketleri için sadece ilk taksitten sonra ikinci taksit ödemesi yapılmamak suretiyle paket iptali yapılabilir, İlerleyen aylarda yapılacak iptaller için geri ödeme yapılmaz. 
365 gün ve üzerinde hareketsiz olan hesaplar ile 90 gün ve üzerinde pakete özel kredisi olan ama aktif olmayan paketlerin kredileri sistem tarafından silinir. 

8. Gizlilik Politikası

'Satıcı', 'Site'de ' 'Alıcı'lara ait gizli bilgileri işbu sözleşmenin 5.1.b maddesinde belirtilen durumlar haricinde üçüncü kişi ve kurumlara kullandırmayacaktır. Kullanıcı profili oluşturmak amacıyla sadece 'Satıcı' tarafından kullanılacaktır.

9. Diğer Hükümler

9.1. Fikri Mülkiyet Hakları
a) 'Site'nin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları ('Satıcı'nın telif haklarına tabi çalışmalar) 'Satıcı'ya aittir.  'Alıcı'lar, 'Site' hizmetlerini, bilgilerini ve telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, çoğaltamaz, sergileyemez veya başkasının 'Site'nin hizmetlerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez aksi takdirde  'Satıcı'nın uğrayacağı tüm zararı mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır.
b) 'Satıcı'nın; 'site' vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları malvarlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

9.2. Sorumluluk 
Satın alınan tüm hizmetler için satıcının her hangi bir gelir veya performans garantisi bulunmadığı gibi alıcının oluşabilecek tazmin talepleri onaylanan son sipariş değerini geçemez.

9.3. Sözleşme Değişiklikleri
'Satıcı', tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi 'Site'de önel bir süre kullanarak (bir hafta) ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikten bir hafta sonra geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu sözleşme, 'Alıcı' ların tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

9.4. Mucbir Sebepler
Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, 'Satıcı' işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, 'Satıcı' için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için 'Satıcı'dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. 'Mücbir sebep' terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve 'Satıcı'nın gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

9.5. Uygulanacak Hukuk ve Yetki
İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9.6. Sözleşmenin Feshi
İşbu sözleşme 'Alıcı'nın 'Site'den üyeliğini iptal ettiğini bildirene kadar yürürlükte kalacaktır.
'Satıcı', 'Alıcı'ların işbu sözleşme, ekleri, site içinde yer alan kullanıma ve hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.
Hemen Arayın Whatsapp'tan Yazın